REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

INSPIRACJE NAUCZANKI

1
1.1.  Sprzedawcą jest Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50 oraz posiadającą numer REGON: 302483298, zwana dalej Agencją Pracy Twórczej.
1.2.  Zamawiającym jest osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹* Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2
2.1.  Regulamin określa szczegółowe zasady prenumeraty obowiązujące w wydawnictwie Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o.
2.2.  Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) określający warunki zawierania umów pomiędzy kontrahentami, a Agencją Pracy Twórczej.
2.3.  Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez Agencję Pracy Twórczej.
3
3.1.  Agencja Pracy Twórczej prowadzi sprzedaż czasopism za pośrednictwem sieci Internet; zamówienia można także przesyłać pocztą oraz faksem.
3.2.  Aby dokonać zakupu prenumeraty, należy wypełnić formularz zamówienia, podając dane do faktury z dokładnym adresem wysyłki oraz adres e-mail. Wysłanie przez Klienta wypełnionego formularza skutkuje przyjęciem zamówienia przez Agencję Pracy Twórczej.
4
4.1.  Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do komunikacji handlowej Agencji Pracy Twórczej ze swoimi klientami.
4.2.  Zamawiający wypełniając i zatwierdzając niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza ich znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5
5.1.  Płatności za zamówioną prenumeratę dokonywać należy przelewem w terminie podanym na fakturze dołączonej do pierwszego numeru w ramach prenumeraty.
5.2.  Cena prenumeraty nie zawiera doliczanych osobno kosztów pakowania i wysyłki numerów przez cały okres trwania prenumeraty.
6
6.1.  Po upłynięciu terminu opłaconej prenumeraty, prenumerata na kolejny rok zostanie odnowiona bez konieczności składania nowego zamówienia. Faktura za nowy okres prenumeraty zostanie wysłana wraz z kolejnym numerem czasopisma.
7
7.1.  Agencja Pracy Twórczej nie przyjmuje rezygnacji z aktualnie trwającej prenumeraty. Rezygnacja złożona w okresie trwania prenumeraty obowiązuje po zakończeniu prenumeraty bieżącej.
7.2.  Agencja Pracy Twórczej przyjmuje oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia prenumeraty na kolejny rok wyłącznie w formie pisemnej. Można je przesłać na adres prenumerata@agencjapracytworczej.pl najpóźniej przed końcem miesiąca ukazania się ostatniego numeru w ramach aktualnej prenumeraty.
8
Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby Agencji Pracy Twórczej.
9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
10
Wydawnictwo Agencja Pracy Twórczej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług.

WYDAWCA


Tworzymy magazyny, publikacje oraz serwisy wspierające codzienną pracę specjalistów z różnych grup zawodowych. Chcemy naszych Klientów inspirować do nieszablonowych rozwiązań. Chcemy dostarczać praktycznych podpowiedzi do skomplikowanych zagadnień. Chcemy wspierać w zawodowym rozwoju. Chcemy pomagać, uprzyjemniać codzienność i towarzyszyć w bieżącej pracy.

KONTAKT

61 221 69 78     532 134 086

biuro@agencjapracytworczej.pl

www.agencjapracytworczej.pl

ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań
KRS: 0000470869, Sąd Rejonowy w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 7773232650, REGON: 302483298

ZADAJ PYTANIE